LEADER IN ROMANIA

Leader Romania Gal VGB   Axa LEADER constituie o noutate în România si reprezinta o provocare    pentru toti actorii implicati în implementarea acesteia, întrucât spatiul rural  românesc înca se confrunta cu numeroase carente, acestea reprezentând si motivul pentru disparitatile între urban-rural prin prisma tuturor componentelor sale: economia rurala, potentialul demografic, sanatate, scoala, cultura etc.


 Pentru reducerea acestor disparitati, una dintre solutii o reprezinta elaborarea si implementarea unor strategii integrate de dezvoltare de catre comunitatile locale, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local si potentialul endogen.


 Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei dezvoltari dinamice sprijinita de o strategie de dezvoltare locala elaborata si implementata local si administrata de reprezentanti ai GAL, care vor reprezenta interlocutorii populatiei din teritoriile respective în vederea îmbunatatirii continue a strategiei si a actiunilor ce vor fi implementate.

  Practic, dezvoltarea teritoriilor rurale acoperite de abordarea LEADER, este programata si   coordonata de actorii locali ce reprezinta factorul decizional si care poarta responsabilitatea evolutiei teritoriului în timp. Astfel, realizarea strategiei si implementarea masurilor LEADER se face având la baza PNDR 2007-2013, program elaborat în conformitate cu regulamentele europene si legislatia nationala în vigoare.

Pentru a beneficia de fondurile comunitare (FEADR) pentru axa 4 (LEADER) a PNDR alocate pentru perioada 2007 – 2013, parteneriatele public-private (potentiale GAL-uri) au participat la un proces de selectie, organizat de catre Autoritatea de Management pentru PNDR.
Actiunile întreprinse în cadrul Axei 4 sunt sintetizate în cadrul a 3 masuri, respectiv:
- Masura 41 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala;
- Masura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare;
- Masura 431 – Fuctionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea teritoriului.
Prin finantarea actiunilor din cadrul acestor trei masuri, vor fi atinse urmatoarele obiective specifice:
- cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier, îmbunatatirea mediului si spatiului rural
- cresterea calitatii vietii si diversificarea activitatilor economice din spatiul rural prin
- implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locala (pot acoperi cele trei axe din PNDR prin Masura 41);
- îmbunatatirea strategiilor locale prin încurajarea actorilor de la nivel local de a întreprinde proiecte de extindere a experientelor, de stimulare si sprijinire a inovatiei, de dobândire a competentelor si îmbunatatirea lor atât inter-teritorial cât si transnational (prin Masura 421);
- stimularea formarii de parteneriate, pregatirea si asigurarea implementarii strategiilor de dezvoltare locala (prin Masura 431).