DICTIONAR TERMENI

Dictionar

Abordare „bottom up” (de jos în sus)
Activitatile de control
Animator
APDRP
APIA
Autoritatea de Audit
Autoritatea Competenta
Axa
Beneficiar
Cadru comun de monitorizare si evaluare
Caiet de sarcini
Cerere de plata
Cheltuiala publica
CoCo
COSO
Conformitate
Contract de achizitie
Contract de finantare
Controlul implementarii PNDR
Cooperare inter-teritoriala
Cooperare transnationala
CRPDRP
DADR
DGDR-AM
Document de plata
Dosar administrativ pentru cererile de plata al beneficiarului
Dosarul cererii de plata
Evaluarea riscurilor
FEADR
Fisa de lichidare
GAL = Grup de Actiune Locala
Gospodarie agro-turistica
Gospodarii de subzistenta
Informarea si raportarea
Întreprinderi mici
Întreprinderi mijlocii
LEADER
MAPDR
Masura
Mediul de control
Microîntreprinderi
Monitorizarea si actiunile corective
Networking = interconectare
Obiectivul de «convergenta»
Oferta
OJPDRP
Operatiune
PNDR
Programare
Proiect tehnic
RADAR
Regiune
Retea nationala de dezvoltare rurala
Strategie de dezvoltare locala

Abordare „bottom up” (de jos în sus) - Participarea activa a populatiei locale în procesul de planificare, luare a deciziilor si implementare a strategiilor necesare dezvoltarii zonei.

Activitatile de control se focalizeaza asupra documentarii procedurilor, a continuitatii operatiunilor, a separarii atributiilor, a monitorizarii activitatilor, precum si înregistrarea abaterilor de procedura.

Animator - Persoana care identifica problemele din spatiul rural, propune solutii pentru rezolvarea lor, promoveaza oportunitati de finantare.

APDRP– Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit este institutia  publica având personalitate juridica si urmatoarele atributii:

  • implementarea tehnica si financiara a Programului SAPARD
  • implementarea tehnica si financiara a unor masuri de dezvoltare rurala finantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR)
  • activitati de implementare financiara a masurilor finantate din Fondul European pentru Pescuit (FEP).

APIA – Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura; îndeplineste functia de agentie de plati pentru masurile de sprijin pe suprafata din Axa 2.

Autoritatea de Audit – Organism din cadrul Curtii de Conturi a României pentru fondurile acordate României de Uniunea Europeana prin Programele ISPA si SAPARD si pentru fondurile ce vor fi acordate in perioada post-aderare; îndeplineste functia de Organism de Certificare.

Autoritatea Competenta – Organism din cadrul MAPDR, responsabil cu acreditarea agentiilor de plati.

Axa - un grup coerent de masuri cu obiective specifice care rezulta direct din punerea în aplicare a acestora si contribuie la realizarea unuia sau a mai multor obiective;

Beneficiar - persoana fizica sau juridica privata, care in urma selectiei cererii sale de finantare, a semnat cu agentia de plati (autoritate contractanta) un contract de finantare pentru realizarea unui proiect conform programului. Beneficiarul devine la rândul sau "autoritate contractanta" in cadrul contractelor de achizitii ce le va încheia cu furnizorii de servicii, bunuri sau lucrari necesare realizarii proiectului finantat prin Program.

Cadru comun de monitorizare si evaluare - o abordare generala elaborata de catre Comisie si statele membre, care defineste un numar limitat de indicatori comuni privind situatia initiala, precum si executia financiara, realizarea, rezultatele si impactul programelor;

Caiet de sarcini - documentatie scrisa a proiectului tehnic, in care sunt detaliate lucrarile prevazute a se executa pe obiective, obiecte si categorii de lucrari ale investitiei; cu precizarile referitoare la cantitate, calitate si solutiile tehnice, precum si a tehnologiei utilizate;

Cerere de plata - document scris prin care un beneficiar al finantarii unui proiect solicita autoritatii contractante, rambursarea grantului de co-finantare publica aferent cheltuielilor eligibile efectuate pana la un anumit moment dat;

Cheltuiala publica - orice contributie publica la finantarea operatiunilor care provine din bugetul de stat, al colectivitatilor teritoriale sau al Comunitatilor Europene si orice cheltuiala similara. Orice contributie la finantarea operatiunilor care provine din bugetul unor organisme de drept public sau al unor asociatii formate dintr-una sau mai multe colectivitati teritoriale sau organisme de drept public în sensul Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii este considerata contributie publica;

CoCo (Company Owned. Company Operated ) –  sistem de control din cadrul DGDR AM (Detinuta de Companie, Operata de Companie);

COSO (the Committe of Sponsoring Organizations) - sistem de control intern din cadrul APDRP

Conformitate – etapa de verificare a existentei tuturor documentelor justificative depuse de beneficiar;

Contract de achizitie - document realizat in forma scrisa prin care intre "beneficiar: (autoritate contractanta) si un ofertant selectat (contractant) se stabilesc de comun acord obiectul, conditiile, termenele si raspunderile partilor asupra obiectului contractului, asigurat de furnizor. In functie de obiectul contractului de achizitie acestea pot fi:
- contract de livrare: obiectul fiind livrarea unuia sau mai multor bunuri sau produse;
- contract de servicii: obiectul este prestarea unuia sau mai multor servicii;
- contract de lucr?ri: obiectul este executarea uneia sau mai multor lucrari de constructii;

Contract de finantare - document realizat in forma scrisa prin care intre "autoritatea contractanta" (APDRP/APIA) si "beneficiar" se stabilesc de comun acord obiectul, conditiile, termenele si raspunderile partilor in legatura cu finantarea unui proiect;

Prin controlul implementarii PNDR, Autoritatea de Management urmareste sustinerea si sprijinirea managementului Agentiilor de Plati pentru aplicarea corecta, conforma si efectiva a Programului atât in sectorul privat cat si in sectorul public in conformitate cu cerintele specifice acquis-ului comunitar si a legislatiei nationale;

Cooperare inter-teritoriala - Cooperare realizata între GAL-uri/ parteneriate din acelasi stat;

Cooperare transnationala - Cooperare între GAL-uri/parteneriate din state diferite;

CRPDRP – Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit;

DADR – Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (judeteana si a Municipiului Bucuretti);

DGDR-AM - Directia Generala Dezvoltare Rurala din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale – îndeplineste functia de Autoritate de Management pentru Planul National de Dezvoltare Rurala;

Document de plata – ordin de plata, dispozitie de plata externa, bilete la ordin, acreditive externe etc;

Dosar administrativ pentru cererile de plata al beneficiarului -  cuprinde dosarele cererilor de plata primite de la acelasi  beneficiar (pentru toate transele) si toate documentele elaborate pentru acestea de APDRP/APIA (fisele de verificare, scrisorile si notificarile, alte formulare si informatii suplimentare);

Dosarul cererii de plata - întreaga documentatie prezentata de un beneficiar al finantarii unui proiect si care pe lânga cererea de plata cuprinde si documentatia administrativa, tehnica si financiara justificativa a cheltuielilor pentru care se solicita rambursarea grantului de co-finantare publica;

Evaluarea riscurilor - însumeaza problematica legata de riscurile asumate în ceea ce priveste finantarea proiectelor;

FEADR – Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala;

Fisa de lichidare - document de inregistrare si evidenta a sumelor eligibile preautorizate pentru rambursare beneficiarului in conformitate cu prevederile contractului de finantare;

GAL = Grup de Actiune Locala - Parteneriate locale constituite din diversi reprezentanti ai sectoarelor privat, public, societatii civile;

Gospodarie agro-turistica – structuri de primire pentru gazduire si servirea mesei , functionând in cadrul gospodariilor rurale care asigura alimentatia turistilor cu produse proaspete din surse proprii si locale;

Gospodarii de subzistenta – gospodariile care produc doar pentru propriul consum;

Informarea si raportarea -  cuprinde problematica privind crearea unui sistem informational adecvat si a unui sistem de raportare a tuturor activitatilor;

Întreprinderi mici – au între 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pâna la 10 milioane de euro, echivalent în lei;

Întreprinderi mijlocii - au între 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pâna la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro;

LEADER - Axa în cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunitatilor rurale ca urmare a implementarii strategiilor  elaborate de GAL
(provine din limba franceza: Liaison Entre Actions de Développement de l' Economie Rurale - Legaturi între Actiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale) ;

MAPDR – Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;

Masura - un ansamblu de operatiuni care contribuie la punerea în aplicare a unei axe;

Mediul de control grupeaza problemele legate de organizarea interna, managementul resurselor umane, etica, deontologie si integritate a personalului;

Microîntreprinderi – au pâna la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pâna la 2 milioane de euro, echivalent în lei;

Monitorizarea si actiunile corective vizeaza atât urmarirea activitatilor, cât si verificarea si evaluarea controlului efectuate de directiile cu atributii de control;

Networking = interconectare  - Crearea unei retele în vederea schimbului de experienta si bune practici;

Obiectivul de «convergenta» - obiectivul actiunii pentru statele membre si pentru regiunile cele mai putin dezvoltate în conformitate cu legislatia comunitara care reglementeaza Fondul European de Dezvoltare Regionala (denumit în continuare „FEADER”), Fondul Social European (denumit în continuare „FSE”) si FC pentru perioada 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2013.

Oferta - documentatie care pornind de la caietul de sarcini al investitiei aplicand consumurile specifice, preturile si tarifele proprii, este elaborata de un ofertant (contractant concurent sau canditat) si prezentata pentru analiza si adjudecare unei autoritati contractante;

OJPDRP – Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit;

Operatiune -  un proiect, un contract, un aranjament sau o alta actiune, selectate conform criteriilor stabilite pentru programul de dezvoltare rurala în cauza si puse în aplicare de unul sau mai multi beneficiari pentru a îndeplini obiectivele prevazute la articolul 4;

PNDR – Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013, prezinta strategia, obiectivele si activitatile ce urmeaza sa fie finantate in România, pe baza politicii nationale elaborate pentru sustinerea financiara a activitatilor legate de agricultura si dezvoltare rurala;

Programare - procesul de organizare, de luare a deciziilor si de finantare, efectuat în mai multe etape, care urmareste sa puna în aplicare, pe o baza multianuala, actiunea comuna a Comisiei europene si a statelor membre pentru a realiza obiectivele prioritare ale FEADR;

Proiect tehnic - documentatie complexa, cuprinzand piese scrise si piese desenate, tehnice, economice si organizatorice menite sa asigure realizarea investitiei la nivelul parametrilor definiti prin studiul de fezabilitate;

RADAR - metoda de control a implementarii PNDR, de tip (Results, Approach, Deployment, Assessment, Review) prin care Autoritatea de Management urmareste permanent succesul eforturilor de îmbunatatire a performantelor programului.

Regiune: unitate teritoriala corespunzatoare nivelului I sau II din Nomenclatorul unitatilor teritoriale de statistica (NUTS 1 si 2) în sensul Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unititilor teritoriale de statistica (NUTS);

Retea nationala de dezvoltare rurala = Retea formata din reprezentan si ai autoritatilor publice locale/centrale implicate în dezvoltarea rurala, colectivitatilor  locale, institutii, ONG-uri care îsi desfasoara activitatea în domeniul dezvoltarii locale, Grupuri de Actiune Locala si beneficiari ai programelor sau implicati în realizarea obiectivelor prevazute în masurile de dezvoltare rurala;

Strategie de dezvoltare locala = Set de actiuni realizate de GAL pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite ca fiind prioritare în vederea dezvoltarii comunitatilor rurale;